Η τοποθέτηση όπλων λάσπης σε ένα σύστημα ελέγχου στερεών

Τόσο τα πιστόλια λάσπης υψηλής πίεσης όσο και χαμηλής πίεσης αναδεύονται λάσπη μέσω της ταχείας κίνησης ρευστού μέσω ενός ακροφυσίου. Η πίεση και η ροή παρέχονται μέσω αντλιών υψηλής πίεσης υψηλής πίεσης ή, συνήθως, φυγοκεντρικών αντλιών. Υπάρχουν δύο απόψεις ως προς το πού πρέπει να αναρροφούν αντλίες για πιστόλια λάσπης: (1) το διαμέρισμα που αναδεύουν ή (2) ένα διαμέρισμα προς τα κάτω, ιδανικά αμέσως μετά την τελευταία συσκευή ελέγχου στερεών.

Η τοποθέτηση όπλων λάσπης σε ένα σύστημα ελέγχου στερεών

Εξετάστε την επιλογή 1 (αντλία αναρρόφησης από το διαμέρισμα προς ανάδευση): Όταν τα πιστόλια λάσπης τοποθετούνται σε διαμερίσματα που έχουν σχεδιαστεί για εξοπλισμό αφαίρεσης στερεών (π.χ. υδροκυκλώνες, φυγοκεντρητές), υπάρχει η πιθανότητα άντλησης υγρού με στερεά. Η συνεχής κυκλοφορία του υγρού που είναι φορτωμένο με στερεά (ειδικά άμμος) θα έχει ως αποτέλεσμα ταχύτερη φθορά στα μέρη της αντλίας και στα ακροφύσια πιστόλι. Οι κατασκευαστές παρέχουν ένθετα ακροφυσίων κατασκευασμένα από ανθεκτικά στη φθορά πλαστικά για αύξηση της διάρκειας ζωής και μείωση του κόστους αντικατάστασης. Εάν τα ανταλλακτικά δεν αντικαθίστανται όταν χρειάζεται, η απόδοση ανάδευσης μειώνεται. Ένα άλλο επιχείρημα κατά της άντλησης στο ίδιο διαμέρισμα από το οποίο αντλείται η αναρρόφηση είναι η πιθανότητα υποβάθμισης του μεγέθους των σωματιδίων, η οποία επίσης θα μειώσει την αποτελεσματικότητα απομάκρυνσης στερεών και θα αναγκάσει τη χρήση πιο δαπανηρών μηχανισμών ελέγχου αραίωσης ή αραίωσης. Η επιλογή 1 είναι εφικτή εάν χρησιμοποιείται σε διαμερίσματα κατάντη της τελευταίας συσκευής ελέγχου στερεών, υπό την προϋπόθεση ότι το ανάντη σύστημα ελέγχου στερεών έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί σωστά.

Η επιλογή 2 (αναρρόφηση από διαμέρισμα προς τα κάτω του συστήματος ελέγχου στερεών) είναι πιο επιθυμητή για δύο λόγους. Πρώτον, αποτρέπει τη συνεχή κυκλοφορία υγρού που μπορεί να φορτωθεί με διάτρητα στερεά, υποθέτοντας αποτελεσματική απομάκρυνση στερεών προς τα πάνω. Αυτό διατηρεί την απόδοση του πιστόλι λάσπης και μειώνει τη φθορά στα εξαρτήματα αντλίας με ρευστό. Δεύτερον, τοποθετεί καθαρισμένο υγρό στο χώρο για ανάδευση. Αυτό είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό όταν η συγκέντρωση στερεών είναι υψηλή ή κυμαίνεται (π.χ. υψηλοί ρυθμοί διείσδυσης και / ή επιστροφή σαρώνουν στην επιφάνεια). Ωστόσο, η επιλογή 2 απαιτεί μεγαλύτερη χωρητικότητα επεξεργασίας από τον εξοπλισμό ελέγχου στερεών (συμπεριλαμβανομένων των διαμερισμάτων απαερίων και υδροκυκλώνων). Πρέπει να προστεθεί ο ρυθμός κυκλοφορίας του ρεύματος και η ροή μέσα από πιστόλια λάσπης και στη συνέχεια να ληφθούν υπόψη.