Κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό υγρών γεώτρησης

Ο σχεδιασμός του υγρού γεώτρησης είναι ένα σημαντικό μέρος του σχεδιασμού μηχανικών γεώτρησης, το οποίο βασίζεται κυρίως στις ακόλουθες πτυχές:

1 βάσει του γεωλογικού σχεδιασμού γεώτρησης, του σχεδιασμού μηχανικών γεώτρησης και άλλων σχετικών δεδομένων, ο σχεδιασμός υγρών γεώτρησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα, τους κανονισμούς και τα πρότυπα.

2 ο σχεδιασμός υγρών γεώτρησης πρέπει να βασίζεται στην ανάλυση της ποιότητας ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των εργασιών γεώτρησης και να αναπτύσσει τα αντίστοιχα τεχνικά μέτρα υγρού γεώτρησης.

Κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό υγρών γεώτρησης

Ο σχεδιασμός βασίζεται κυρίως στις πληροφορίες λιθολογίας σχηματισμού, τάσης σχηματισμού, φυσικών και χημικών ιδιοτήτων του σχιστόλιθου, ρευστού σχηματισμού, προφίλ πίεσης σχηματισμού (πίεση πόρων, πίεση κατάρρευσης και πίεση κατάγματος) και γεωθερμική κλίση. Απαιτήσεις προστασίας δεξαμενής, τα παρακείμενα μπλοκ έχουν ολοκληρωθεί με περίπλοκες συνθήκες και εφαρμογές υγρών γεώτρησης, γεωλογικών και υγρών γεώτρησης απαιτήσεων λειτουργίας ρευστού γεώτρησης, εφαρμοστέας τεχνολογίας υγρών γεώτρησης, νέας τεχνολογίας, χωρών και περιοχής κατασκευής που σχετίζονται με απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος και Κανονισμοί.

Το κύριο περιεχόμενο του σχεδιασμού υγρών γεώτρησης περιλαμβάνει:

1 παρακείμενα πηγάδια και πρόβλεψη περίπλοκης κατάστασης του πηγαδιού

Τύπος τμημάτων υγρού γεώτρησης και οι κύριες παράμετροι απόδοσής του και ο βασικός τύπος του υποτμήματος υγρού γεώτρησης

3 πρόβλεψη κατανάλωσης υγρών γεώτρησης

4 διαμόρφωση και συντήρηση υγρού γεώτρησης

5 η απαίτηση προστασίας δεξαμενής για διάτρηση υγρού

6 απαιτήσεις διαμόρφωσης και χρήσης εξοπλισμού καθαρισμού κυκλοφορίας

7 απαιτήσεις διαμόρφωσης εξοπλισμού δοκιμής υγρών γεώτρησης

Προγραμματισμός και πρόβλεψη κόστους 8 τμημάτων γεώτρησης

9 υλικά έκτακτης ανάγκης στο χώρο και αποθέματα υγρών θανάτωσης

10 πρόβλεψη και αντιμετώπιση της υπόγειας περίπλοκης κατάστασης

11 απαιτήσεις διαχείρισης υγρών διάτρησης HSE